نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مراقبت هاي نوين
 20 دوره 
عنوان نشریه:  مراقبت هاي نوين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری و مامایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات - بهداشتي درماني بيرجند
مدیرمسئول:  علي محمد ايزدپناه
سردبیر:  دكتر مسعود ضيايي
:تارگاه  https://sites.kowsarpub.com/mcj/
رایانامه:  moderncare@bums.ac.ir
تلفن:  4450287 (0561)
نمابر:  4450287 (0561)
صندوق پستی:  97175/379
نشانی:  بيرجند، خيابان غفاري، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دانشكده پرستاري و مامايي
کد ISSN:  2228-6918
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1394/2015 به صورت انگليسي با نام MODERN CARE منتشر مي گردد.