نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فلسفه علم
 10 دوره 
عنوان نشریه:  فلسفه علم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  غلامحسين مقدم حيدري
سردبیر:  سيدحسن حسيني
:تارگاه  http://philosophy.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  philosophy.s@ihcs.ac.ir
تلفن:  (داخلي 361) 88046891 - 88052301 (021)
نمابر:  88014555 (021)
صندوق پستی:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
کد ISSN:  2383-0722
نوع نشریه:  دو فصلنامه