مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت توسعه و تحول
 8 دوره
عنوان نشريه:  مديريت توسعه و تحول
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين
مديرمسئول:  دكتر مرتضي موسي خاني
سردبير:  دكتر سيد مهدي الواني
تارگاه:  www.jdem.ir
رایانامه:  qjmd@qiau.ac.ir
تلفن:  3675787 (0281)
نمابر:  3675787 (0281)
نشانی:  قزوين، دانشگاه بلوار نخبگان، كدپستي: 1416-34185
كد ISSN:  2008-8558
نوع نشريه:  فصلنامه