مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله رياضي شيمي ايران
 7 دوره
عنوان نشريه:  مجله رياضي شيمي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه كاشان
مديرمسئول:  ب. بازيگران
سردبير:  عليرضا اشرفي
تارگاه:  ijmc.kashanu.ac.ir
رایانامه:  IJMC@KASHANU.AC.IR
تلفن:  5912367 (0361)
نمابر:  5912332 (0361)
صندوق پستي:  87135/1577
نشانی:  دانشگاه كاشان، كاشان
كد ISSN:  2228-6489
نوع نشريه:  فصلنامه