مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه ورزش و علوم زيست حركتي
 4 دوره
عنوان نشريه:  ورزش و علوم زيست حركتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه حكيم سبزواري
مديرمسئول:  دكتر سيدعليرضا حسيني كاخك
سردبير:  دكتر محمدرضا حامدي نيا
تارگاه:  journals.sttu.ac.ir/sbs
رایانامه:  sbs.su2010@yahoo.com
تلفن:  44012764 (051)
نمابر:  44004407 (051)
صندوق پستي:  397
نشانی:  سبزوار، توحيد شهر، دانشگاه خوارزمي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دفتر نشريه
كد ISSN:  2228-723X
نوع نشريه:  دو فصلنامه