مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم بهداشتي جندي شاپور (JENTASHAPIR JOURNAL OF HEALTH SCIENCES)
 3 دوره
عنوان نشريه:  علوم بهداشتي جندي شاپور (JENTASHAPIR JOURNAL OF HEALTH SCIENCES)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
مديرمسئول:  دكتر خدابخش كرمي
سردبير:  دكتر معصومه احمدي زاده
رایانامه:  journals.ajums.ac.ir/jjhs
تلفن:  3738611 (0611)
نمابر:  3738611 (0611)
نشانی:  اهواز، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، دانشكده بهداشت معاونت پژوهشي
كد ISSN:  2252-021X
نوع نشريه:  فصلنامه