مشخصات نشريه:  

فصلنامه مرمت و معماري ايران (مرمت آثار و بافت هاي تاريخي فرهنگي)
 9 دوره
عنوان نشريه:  مرمت و معماري ايران (مرمت آثار و بافت هاي تاريخي فرهنگي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه هنر اصفهان
مديرمسئول:  دكتر فرهنگ مظفر
سردبير:  دكتر احمد صالحي كاخكي
تارگاه:  mmi.aui.ac.ir
رایانامه:  mmi@aui.ac.ir
تلفن:  34460328 (031)
نمابر:  34460909 (031)
نشانی:  اصفهان، چهارباغ پايين حدفاصل چهارراه تختي و ميدان شهدا، كوچه پرديس 31، پلاك 17، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت پژوهشي دفتر مجله، كدپستي: 33661-81486
كد ISSN:  2345-3850
نوع نشريه:  فصلنامه