مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره (مطالعات تربيتي و روان شناسي)
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره (مطالعات تربيتي و روان شناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر بختيار شعباني وركي
سردبير:  دكتر بهرام علي قنبري هاشم آبادي
تارگاه:  tpccp.um.ac.ir
تلفن:  3883696 (051)
نمابر:  38783012 (051)
صندوق پستي:  1518
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، كدپستي: 9177948991
كد ISSN:  2251-6352
نوع نشريه:  فصلنامه