مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه اللغه العربيه و آدابها
 10 دوره
عنوان نشريه:  اللغه العربيه و آدابها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتياز:  پرديس قم، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  سيد محمود ميرخليلي
سردبير:  علي رضا محمدرضايي
رایانامه:  jal_lq@ut.ac.ir
تلفن:  36166314 (025)
نمابر:  36166314 (025)
صندوق پستي:  357
نشانی:  قم، بلوار دانشگاه، جاده قديم تهران، كدپستي: 371811746
كد ISSN:  1735-9767
نوع نشريه:  دو فصلنامه