مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي سياسي و بين المللي
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي سياسي و بين المللي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستان
مديرمسئول:  دكتر محسن جليلوند
سردبير:  دكتر ابراهيم متقي
تارگاه:  www.tiau.ir
رایانامه:  tppm88@yahoo.com
تلفن:  5270130 - 5270146 (0282)
نمابر:  5270165 (0282)
نشانی:  تاكستان، كيلومتر 5 جاده همدان، نرسيده به سه راهي شامي شاپ، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستان
كد ISSN:  2008-8035
نوع نشريه:  فصلنامه