نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي
 44 دوره 
عنوان نشریه:  تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پرند
مدیرمسئول:  دكتر سعيد ذاكر بستان آباد
سردبیر:  دكتررضا میرنژاد
:تارگاه  www.ncmbjpiau.irhttp://www.ncmbjpiau.ir
رایانامه:  ncmbj@piau.ac.ir
تلفن:  56733062
نمابر:  56733062
نشانی:  آزاد راه تهران ساوه، شهر جديد پرند، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پرند، معاون پژوهشي دفتر مجله
کد ISSN:  2228-5458
نوع نشریه:  فصلنامه