نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي
 45 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا و برنامه ريزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر شهرام روستايي
سردبیر:  دكتر خورشيد دوست
:تارگاه  https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  geographyplanning@gmail.com
تلفن:  3339256 (041)
نمابر:  3356013 (041)
نشانی:  تبريز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، كدپستي: 5166616471
کد ISSN:  2008-8078
نوع نشریه:  فصلنامه