برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زبان و ادب فارسي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  زبان و ادب فارسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج
مدیرمسئول:  دكتر جمال احمدي
سردبیر:  دكتر فاطمه مدرسي
:تارگاه  https://perlit.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  n.adab@iausdj.ac.ir
تلفن:  6626647 (0871)
نمابر:  6626647 (0871)
نشانی:  سنندج، شهرك صنعتي، دانشكده علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي
کد ISSN:  1023-7976
نوع نشریه:  فصلنامه