مشخصات نشريه:  

فصلنامه زبان و ادب فارسي
 5 دوره
عنوان نشريه:  زبان و ادب فارسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج
مديرمسئول:  دكتر جمال احمدي
سردبير:  دكتر فاطمه مدرسي
رایانامه:  n.adab@iausdj.ac.ir
تلفن:  6626647 (0871)
نمابر:  6626647 (0871)
نشانی:  سنندج، شهرك صنعتي، دانشكده علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي
كد ISSN:  1023-7976
نوع نشريه:  فصلنامه