مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي سياسي
 2 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشهاي جغرافياي سياسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر هادي اعظمي
سردبير:  دكتر هادي اعظمي
تارگاه:  http://pg.um.ac.ir/
تلفن:  38806723 (051)
نمابر:  38794144 (051)
نشانی:  ايران، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله پژوهش هاي جغرافياي سياسي
كد ISSN:  2476-3136
نوع نشريه:  فصلنامه