نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات نقد ادبي (پژوهش ادبي)
 23 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات نقد ادبي (پژوهش ادبي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مدیرمسئول:  دكتر محمد اكوان
سردبیر:  دكتر علي صابري
:تارگاه  http://padab.iauctb.ac.ir/
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
کد ISSN:  1735-000x
نوع نشریه:  فصلنامه