نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سراميك ايران
 10 دوره 
عنوان نشریه:  سراميك ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  انجمن سرامیک ایران
مدیرمسئول:  دکتر مسعود محبی
سردبیر:  دکتر سعید باغشاهی
:تارگاه  https://jicers.ir/
رایانامه:  info@jicers.ir
تلفن:  ۷۷۸۹۹۳۹۹ (021)
نمابر:  ۷۷۸۹۹۳۹۹ (021)
نشانی:  تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، طبقه دوم، انجمن سرامیک ایران
کد ISSN:  ۱۷۳۵-۳۳۵۱
نوع نشریه:  فصلنامه