برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي برنامه درسي
 5 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي برنامه درسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز، باهمكاري انجمن مطالعات برنامه درسي
مدیرمسئول:  دكتر مصطفي سعادت
سردبیر:  دكتر مهدي محمدي
:تارگاه  http://jcr.shirazu.ac.ir/
رایانامه:  cu-research@shirazu.ac.ir
تلفن:  36460245 (071)
نمابر:  36134682 (071)
نشانی:  شيراز، ميدان ارم، دانشگاه شيراز، مجتمع دانشگاه ارم، دانشكده علوم و تربيتي و روانشناسي، دفتر مجله
نوع نشریه:  دو فصلنامه