مشخصات نشريه:  

فصلنامه امنيت پژوهي
 6 دوره
عنوان نشريه:  امنيت پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده علوم و فنون فارابي
مديرمسئول:  محمدتقي پوريان
سردبير:  دكتر حميد احمدي
تارگاه:  www.ap-q.ir
رایانامه:  farabium@yahoo.com
تلفن:  29942678-29942777 (021)
نمابر:  29942678 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه ارتش، بلوار نيروي زميني، روبروي ستاد نزاجا، دانشكده علوم و فنون فارابي
نوع نشريه:  فصلنامه