نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش حسابرسي
 51 دوره 
عنوان نشریه:  دانش حسابرسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  ديوان محاسبات كشور
مدیرمسئول:  دكتر عبدالرضا رحماني فضلي
سردبیر:  دكتر محمد قسيم عثماني
:تارگاه  https://danesh.dmk.ir/
رایانامه:  danesh@dmk.ir
تلفن:  88051407, 81402222 (021)
نمابر:  81402205 (021)
نشانی:  ايران، تهران، ميدان ونك، خيابان برزيل، ساختمان شماره 2
نوع نشریه:  فصلنامه