نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توسعه مديريت و منابع انساني و پشتيباني
 10 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه مديريت و منابع انساني و پشتيباني
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم و فنون اداري و پشتيباني
مدیرمسئول:  سرتيپ دوم پاسدار سيد احمد رشيدي فرد
سردبیر:  دكتر سيد حميد خداداد حسيني
:تارگاه  http://harold.jrl.police.ir/
رایانامه:  puedarifani@police.ir
تلفن:  48931693-48931705 (021)
نمابر:  48931692 (021)
صندوق پستی:  14515-1397
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد همت غربي، دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده علوم و فنون اداري و پشتيباني، معاونت پژوهشي، كدپستي: 1498619991
کد ISSN:  1735-9389
نوع نشریه:  فصلنامه