مشخصات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد كاربردي
 10 دوره
عنوان نشريه:  اقتصاد كاربردي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  دكتر عباس معمارنژاد
سردبير:  دكتر كامبيز هژير كياني
رایانامه:  economicsjournal@srbiau.ac.ir
تلفن:  44869665 (021)
نمابر:  44869665 (021)
صندوق پستي:  14155/4933
نشانی:  تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به سمت حصارك، خيابان سيمون بولوار، ميدان دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشكد مديريت و اقتصاد دفتر، كدپستي: 1477893855
كد ISSN:  2251-6212
نوع نشريه:  فصلنامه