برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي آب
 2 دوره
عنوان نشریه:  مهندسي آب
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
مدیرمسئول:  دكتر بهروز دهان زاده
سردبیر:  دكتر هادي معاضد
:تارگاه  http://jwe.iau-shoushtar.ac.ir/
رایانامه:  mohandesi_ab@yahoo.com
تلفن:  6235026 (0612)
نمابر:  6235026 (0612)
صندوق پستی:  64516-1147
نشانی:  خوزستان، شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر، دانشكده مهندسي علوم آب، دفتر مجله
کد ISSN:  2228-5784
نوع نشریه:  فصلنامه