برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش نامه كشاورزي
 2 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش نامه كشاورزي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستان
مدیرمسئول:  دكتر سيدعليرضا ولدآبادي
سردبیر:  دكتر جهانفر دانشيان
:تارگاه  http://jar.iaujournals.ir/
رایانامه:  agri-pajoheshname@tiau.ac.ir
تلفن:  5270158 (0282)
نشانی:  تاكستان، كيلومتر 5 جاده همدان، مجتمع آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستان، دانشكده كشاورزي، دفتر پژوهشنامه
نوع نشریه:  فصلنامه