مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم به زراعي گياهي (پژوهش هاي كشاورزي)
 2 دوره
عنوان نشريه:  علوم به زراعي گياهي (پژوهش هاي كشاورزي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
مديرمسئول:  دكتر قدرت الله فتحي
سردبير:  دكتر يحيي رضايي نژاد
رایانامه:  jar.aush@yahoo.com
تلفن:  6237929 (0612)
نمابر:  6237927 (0612)
صندوق پستي:  64516-147
نشانی:  شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، دانشكده كشاورزي، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  1735-4552
نوع نشريه:  فصلنامه