مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم اجتماعي
 8 دوره
عنوان نشریه:  علوم اجتماعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
مدیرمسئول:  دكتر نصرالله پور افكاري
سردبیر:  دكتر نصرالله پور افكاري
رایانامه:  m.oloome-ejtemaei@iau-shoushtar.ac.ir
تلفن:  32491-4 (0612)
نمابر:  6231300 (0612)
صندوق پستی:  64516-147
نشانی:  خوزستان، شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، كدپستي: 6451741117
کد ISSN:  1735-7039
نوع نشریه:  فصلنامه