مشخصات نشريه:  

فصلنامه رويكردهاي نوين آموزشي
 9 دوره
عنوان نشريه:  رويكردهاي نوين آموزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  دكتر رضا هويدا
سردبير:  دكتر احمدرضا نصر
تارگاه:  nea.ui.ac.ir
رایانامه:  EduJournal@res.ui.ac.ir
تلفن:  37932542 (031)
نمابر:  37932542 (031)
نشانی:  اصفهان، ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم و تربيتي و روانشناسي، دفتر مجله، كدپستي: 73441-81746
كد ISSN:  2423-6780
نوع نشريه:  فصلنامه