مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه كتاب قيم
 5 دوره
عنوان نشريه:  كتاب قيم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه ميبد
مديرمسئول:  دكتر عباس كلانتري خليل آباد
سردبير:  دكتر علي محمد ميرجليلي
تارگاه:  http://kq.meybod.ac.ir/
رایانامه:  jou.kq@meybod.ac.ir
تلفن:  323575009 (035)
نمابر:  323575009 (035)
نشانی:  يزد، ميبد، ميدان دفاع مقدس، دانشگاه ميبد
كد ISSN:  2251-6026
نوع نشريه:  دو فصلنامه