مشخصات نشريه:  

فصلنامه ترويج گياه پزشكي (گياه پزشك و غذا)
 3 دوره
عنوان نشريه:  ترويج گياه پزشكي (گياه پزشك و غذا)
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي بهاران
مديرمسئول:  دكتر كامران رهنما
سردبير:  دكتر كامران رهنما
رایانامه:  kamran_ra@yahoo.com
تلفن:  2251609 (0171)
نمابر:  2251607 (0171)
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، ملاقاتي ششم، موسسه آموزش عالي بهاران، طبقه دوم، دفتر مجله، كدپستي: 38135-49169
كد ISSN:  2008-109x
نوع نشريه:  فصلنامه