مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي
 8 دوره
عنوان نشريه:  ماشين هاي كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  سيد محمدرضا مدرس رضوي
سردبير:  محمدحسين عباسپور فرد
تارگاه:  jame.um.ac.ir
رایانامه:  jame@um.ac.ir
تلفن:  38804619 (051)
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستي:  1163
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي، دبيرخانه نشريات علمي-پژوهشي، نشريه ماشين هاي كشاورزي، كدپستي: 9177948974
كد ISSN:  2228-6829
نوع نشريه:  دو فصلنامه