نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات حشره شناسي
 24 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات حشره شناسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  ISI
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك
مدیرمسئول:  دكتر رضا وفايي شوشتري
سردبیر:  دكتر ابراهيم سليمان نژاديان
:تارگاه  http://jer.iau-arak.ac.ir/
رایانامه:  jer@entomology.ir
تلفن:  3412433 (0861)
نمابر:  3412433 (0861)
صندوق پستی:  38135/567
نشانی:  اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك
کد ISSN:  2008-4668
نوع نشریه:  فصلنامه