مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)
 9 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  وزارت جهاد كشاورزي
مديرمسئول:  دكتر ابراهيم زارع
سردبير:  دكتر سيد آهنگ كوثر
تارگاه:  www.pajouheshmag.ir
رایانامه:  info@swmri.ac.ir
تلفن:  داخلي 409-7-22414413-22413927-021
نمابر:  22413927 (021)
صندوق پستي:  19395-1113
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي، اتاق 120
كد ISSN:  1019-9632
نوع نشريه:  فصلنامه