نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي)
 50 دوره 
عنوان نشریه:  دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مديريت و اقتصاد، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر مهدي تقوي
سردبیر:  دكتر هاشم نيكو مرام
:تارگاه  http://jfksa.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  jfksa@srbiau.ac.ir
صندوق پستی:  14155-755
نشانی:  تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به سمت حصارك دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر فصلنامه، كدپستي: 1477893855
کد ISSN:  2251-6859
نوع نشریه:  فصلنامه