مشخصات نشريه:  

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي
 5 دوره
عنوان نشريه:  زبان و ادبيات فارسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا
مديرمسئول:  دكتر سيدمحسن ساجدي راد
سردبير:  دكتر محمدعلي آتش سودا
تارگاه:  http://adabiatmagazine.iaufasa.ac.ir
رایانامه:  fasamagazine@gmail.com
تلفن:  53335225 (071)
نمابر:  53334300 (071)
نشانی:  فسا، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا، دفتر مجله زبان و ادبيات فارسي
كد ISSN:  2251-8487
نوع نشريه:  فصلنامه