نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران
 8 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات مدیریت دولتی ایران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
مدیرمسئول:  علی اصغر پورعزت
سردبیر:  حسن دانائی فرد
:تارگاه  http://www.jipas.ir/
رایانامه:  qjipas@gmail.com
تلفن:  88000245 (021)
نمابر:  88006477 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهید چمران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، انجمن علمی مدیریت دولتی ایران، کدپستی: 1411713114
کد ISSN:  2676-6256
نوع نشریه:  فصلنامه