نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات جغرافیای مناطق کوهستانی
 7 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات جغرافیای مناطق کوهستانی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه لرستان
مدیرمسئول:  دکتر حوریه مرادی
سردبیر:  دکتر تقی طاوسی
:تارگاه  http://www.gsma.lu.ac.ir/
رایانامه:  gsma@lu.ac.ir
تلفن:  33120002 (066)
نمابر:  33120002 (066)
نشانی:  لرستان، خرم­ آباد، کیلومتر 5 جاده تهران، خرم­ آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، طبقه سوم. دفتر نشریه
کد ISSN:  2717-2325
نوع نشریه:  فصلنامه