نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی
 10 دوره 
عنوان نشریه:  سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ایرانی نوآوری در درمان کاربردی خانواده
مدیرمسئول:  دکتر مهدی رستمی
سردبیر:  دکتر ولی الله فرزاد
:تارگاه  https://jarcp.ir/
رایانامه:  info@jarcp.ir
تلفن:  021-66859275
نشانی:  تهران، اسکندری جنوبی، کوچه شهید خاموشی، پلاک 26، واحد 7، کدپستی:1319853754
کد ISSN:  1787-2783
نوع نشریه:  فصلنامه