نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی
 2 دوره 
عنوان نشریه:  تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه زابل
مدیرمسئول:  دکتر داریوش سعادتی
سردبیر:  دکتر تقی زهرایی صالحی
:تارگاه  http://nfvm.uoz.ac.ir
رایانامه:  nfvm@uoz.ac.ir
تلفن:  31232271-054
نمابر:  31232251-054
صندوق پستی:  98615-538
نشانی:  زابل، کیلومتر 2 جاده بنجار، دانشگاه زابل، دانشکده دامپزشکی، کدپستی: 9861335856
کد ISSN:  2645-4491
نوع نشریه:  دو فصلنامه