نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نگارینه (هنر اسلامی)
 3 دوره 
عنوان نشریه:  نگارینه (هنر اسلامی)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بیرجند و همکاری انجمن علمی فرش ایران
مدیرمسئول:  علی زارعی
سردبیر:  ابوالقاسم دادور
:تارگاه  https://niamag.birjand.ac.ir/
رایانامه:  Niamag@birjand.ac.ir
تلفن:  31027100 (056)
نمابر:  31027100 (056)
نشانی:  خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان دانشگاه، دانشکده هنر
کد ISSN:  2382-9885
نوع نشریه:  دو فصلنامه