نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
 4 دوره 
عنوان نشریه:  جامعه شناسی فرهنگ و هنر
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه کردستان
مدیرمسئول:  دکتر جمال محمدی
سردبیر:  دکتر حلیمه عنایت
:تارگاه  http://scart.uok.ac.ir/
تلفن:  33662205 (087)
نمابر:  33662205 (087)
نشانی:  سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه شناسی، کدپستی: 15177- 66177
کد ISSN:  2717-2414
نوع نشریه:  فصلنامه