نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
 4 دوره 
عنوان نشریه:  فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیرمسئول:  دکتر محمدعلی کی نژاد
سردبیر:  دکتر محمدتقی پیربابایی
:تارگاه  http://ciauj-tabriziau.ir
تلفن:  35541813-041
نمابر:  35541813-041
صندوق پستی:  51385-4547
نشانی:  تبریز، میدان ساعت، خیابان مقصودیه، خیابان مصلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز، دفتر نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی، کدپستی: 5164736931
کد ISSN:  2716-9758
نوع نشریه:  دو فصلنامه