نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری
 8 دوره 
عنوان نشریه:  سیاست نامه علم و فناوری
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)
مدیرمسئول:  دکتر عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی
سردبیر:  دکتر کیومرث اشتریان
:تارگاه  http://stpl.ristip.sharif.ir/
رایانامه:  jstp.sharif@gmail.com
تلفن:  66065140 , 66065139 (021)
نمابر:  66065139 (021)
نشانی:  خیابان آزادی، خیابان حبیب اللهی، خیابان شهید قاسمی، کوچه گلستان، پلاک 7، پژوهشکده سیاستگذاری، کدپستی: 14599935
کد ISSN:  7220-2476
نوع نشریه:  فصلنامه