نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فیزیک کاربردی ایران
 7 دوره 
عنوان نشریه:  فیزیک کاربردی ایران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا
مدیرمسئول:  سعیده شعاری نژاد
سردبیر:  دکتر عزیزاله شفیع خانی
:تارگاه  https://jap.alzahra.ac.ir/
رایانامه:  aujap@alzahra.ac.ir
تلفن:  85692051-021
نمابر:  88613935-021
نشانی:  تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا
کد ISSN:  2783-1043
نوع نشریه:  فصلنامه