برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی
 6 دوره 
عنوان نشریه:  مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مرکز نشر تحقیقات علمی ایران
مدیرمسئول:  دکتر مهدی اسماعیل زاده
سردبیر:  دکتر محمد حاسب
:تارگاه  http://sjamao.srpub.org
رایانامه:  sjamao@srpub.org, info@srpub.org
تلفن:  09391680343
نشانی:  شیروان، خیایان استاد شهریار، نبش شهریار 1.3، مرکز نشر تحقیقات علمی ایران
کد ISSN:  2717-2163
نوع نشریه:  فصلنامه