برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری
 3 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه فضاهای پیراشهری
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مدیرمسئول:  دکتر حسن افراخته
سردبیر:  دکتر حسن افراخته
:تارگاه  http://www.jpusd.ir/
رایانامه:  jpusd@yahoo.com
تلفن:  09032941525
نشانی:  تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، طبقه چهارم، دفتر انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستاییِ، ایران
کد ISSN:  2676-41640
نوع نشریه:  دو فصلنامه