نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
 4 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
مدیرمسئول:  سعید داودآبادی
سردبیر:  دکتر حمید نهاردانی
:تارگاه  https://www.joas.ir/
رایانامه:  info@joas.ir
تلفن:  28423855 (021)
نشانی:  قم، خیابان امام خمینی، مجتمع تندیس، کدپستی: 13433-37197
کد ISSN:  2538-3663
نوع نشریه:  فصلنامه