نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مهندسي ژنتيک و ايمني زيستي
 5 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي ژنتيک و ايمني زيستي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايمني زيستي ايران
مدیرمسئول:  دکتر بهزاد قره ياضي
سردبیر:  دکتر مقصود پژوهنده
:تارگاه  http://gebsj.ir/
رایانامه:  gebs.j.bsg@mail.com
تلفن:  021-44787431
نمابر:  021-44787431
نشانی:  تهران، کيلومتر 17 اتوبان تهران- کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري ساختمان فناوري، انجمن ايمني زيستي ايران
کد ISSN:  2588-5073
نوع نشریه:  دو فصلنامه