نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی
 4 دوره 
عنوان نشریه:  رهیافتی در مدیریت بازرگانی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دکتر متینه مقدم
مدیرمسئول:  دکتر متینه مقدم
سردبیر:  دکتر امیر جبلی
:تارگاه  http://bumara.ir
رایانامه:  BMapp2019@yahoo.com
تلفن:  09358043905
نشانی:  تهران، خیابان مطهری
نوع نشریه:  فصلنامه