مشخصات نشريه:  

فصلنامه Future of Medical Education Journal (آينده آموزش پزشكي)
 2 دوره
عنوان نشريه:  Future of Medical Education Journal (آينده آموزش پزشكي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مديرمسئول:  دكتر فرشيد عابدي
سردبير:  دكتر رضا افشاري
تارگاه:  http://fmej.mums.ac.ir
رایانامه:  fmej@mums.ac.ir
تلفن:  38022078 (051)
نشانی:  مشهد، خيابان ابن سينا، بيمارستان امام رضا (ع)، كتابخانه شهيد هاشمي نژاد، كدپستي: 9137913316
كد ISSN:  2251-8347
نوع نشريه:  فصلنامه