نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش
 4 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مدیرمسئول:  دكتر كريم آزالي علمداري
سردبیر:  دكتر معرفت سياه كوهيان
:تارگاه  http://jahssp.azaruniv.ac.ir
رایانامه:  jassf@azaruniv.ac.ir
تلفن:  31452485 (041)
نمابر:  31452485 (041)
نشانی:  تبريز، 35 كيلومتري جاده تبريز-مراغه، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، كدپستي: 5375171379
کد ISSN:  2676-6507
نوع نشریه:  دو فصلنامه