نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی (ادبيات و پژوهش هاي ميان رشته ای)
 3 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش های بین رشته ای ادبی (ادبيات و پژوهش هاي ميان رشته ای)
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  طاهره ايشاني
سردبیر:  حسینعلی قبادی
:تارگاه  http://lir.ihcs.ac.ir
رایانامه:  Interdisciplinaryresearch2017@gmail.com
تلفن:  88624584 (021)
صندوق پستی:  6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، كدپستي: 1437774681
کد ISSN:  3224-2717
نوع نشریه:  دو فصلنامه